ANBI

Gegevens ANBI

Naam instelling: Stichting Eenheid

RSIN / Fiscaal-nummer: 8168.48.129

Contact:

Zilvermeeuwlaan 15
2261 EJ Leidschendam
www.stichtingeenheid.nl
info@stichtingeenheid.nl
KVK-nummer: 27282850

Doelstellingen

 1. Het bevorderen van godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims;
 2. Het verschaffen van informatie over de islam aan zowel moslims als niet-moslims;
 3. Een bijdrage te leveren aan het geven van een correct beeld over de Islam om hiermee de huidige (negatieve) beeldvorming recht te zetten;
 4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Stichting Eenheid tracht haar doelen te verwezenlijken door:

 1. Het opzetten en continueren van een religieus-en cultureel centrum waar islamitisch onderwijs, lezingen, activiteiten, rondleidingen, ontmoetingen en andere educatieve activiteiten worden gehouden die toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen;
 2. Het begeleiden van moslims in hun geloof en op maatschappelijk vlak, om zodoende een volwaardige burger te zijn in de maatschappij waarin zij leven;
 3. Het beantwoorden van diverse vraagstukken van bezoekers op religieus en maatschappelijk vlak.

Bestuurssamenstelling (per 1-1-2024)

 • Voorzitter: dhr. A. Ahouch
 • Penningmeester: dhr. M. Chaabaoui
 • Secretaris: dhr. O. el Mojahid
 • Algemeen bestuurslid: dhr. H. Ezmar
 • Algemeen bestuurslid: dhr. B. Bouzambou

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting Eenheid. Het stichtingsbestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar.

Beloningsbeleid

Bestuursleden Bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed, waarbij voorafgaande schriftelijke vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden vereist is.

Overige vrijwilligers
Vrijwilligers ontvangen voor hun inzet een kleine vrijwilligersvergoeding die vastgelegd wordt in overleg met de vrijwilliger. Deze vergoeding is vastgesteld op maximaal EUR 180 per maand en EUR 1.800 per jaar in 2021. De maximale vergoeding wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Hoofdlijnen Beleidsplan

Het beleidsplan omvat de volgende elementen:
Doelstelling: In het beleidsplan worden de doelstellingen zoals die hierboven beschreven staan bevestigd. Het hoofddoel blijft het bevorderen van godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims en het verstrekken van informatie over de islam om de beeldvorming in de samenleving recht te zetten.

Activiteiten: Ons meerjarig beleidsplan is gefocust op het continueren van de activiteiten zoals die onder “beoefende activiteiten” staan beschreven. In hoofdlijnen zijn dit:

 • De financiële realisatie van de aanschaf van een nieuwe moskee
 • De ontwikkeling ervan tot een volwaardige gebedshuis, onderwijs en kenniscentrum en ontmoetingsplek voor de islamitische gemeenschap.
 • De verdere ontwikkeling van de “Dawah” (uitnodiging tot de islam) door de organisatie van lezingen en andere activiteiten voor jong en oud.
 • Kennis over de islam verder verspreiden via social media (Facebook) en onze eigen website.

Werving fondsen: De fondsen van Stichting Eenheid komen van een vaste groep donateurs die onze gebedsruimte frequent bezoeken. Deze dragen bij door via een maandelijkse bijdrage een eenmalige donaties. Daarnaast verwerft Stichting Eenheid fondsen door de organisatie van benefieten waarbij bezoekers kunnen doneren. De werving is kleinschalig van aard en richt zich op het sociale netwerk van onze bezoekers. Ook maken wij sinds kort gebruik van online fondsenwerving en bestaat de mogelijkheid om via IDEAL te doneren. Voor de realisatie van de nieuwe gebedsruimte worden ook fondsen geworven bij andere Moskeeën in Nederland.

Beheer fondsen: De fondsen worden beheerd door de penningmeester van onze organisatie. Bij alle grote investeringen vindt er een raadpleging plaats bij de islamitische gemeenschap.

Besteding fondsen: Besteding van de fondsen vinden alleen plaats indien het gehele bestuur akkoord is. Daarnaast vinden er raadpleging plaats bij de gemeenschap. De fondsen gaan op aan de volgende zaken:

 • Aanschaf nieuwe gebedsruimte en verbouwing daarvan
 • Vaste lasten voor de gebedsruimte (gas, water, licht, verzekeringen, huur huidige pand)
 • Beheerskosten voor het pand zoals schoonmaak en onderhoud
 • Aanschaf leer-en onderwijsmaterialen
 • Aanschaf promotiemateriaal
 • Onkostenvergoedingen aan bestuursleden en vrijwilligers indien nodig

Download Meerjaren Beleidsplan

Uitgeoefende activiteiten

De door ons uitgevoerde activiteiten kennen een doorlopend karakter. De activiteiten die we jaarlijks uitoefenen zijn als volgt:

 • Elke dag , 365 dagen in het jaar 5 gebedsdiensten ten behoeve van de islamitische gemeenschap in Leidschendam-Voorburg en omgeving
 • Elke vrijdag van elke week een gebedsdienst georganiseerd voor de islamitische gemeenschap in Leidschendam-Voorburg en omgeving
 • Jaarlijkse Ramadan gebeden (Taraweeh)
 • Elk weekend volgen +- 100 leerlingen Arabische en islamitische les in de leeftijdscategorie 6 tot 14 jaar
 • De Dawah-commissie organiseert heeft sinds begin 2013 minimaal eens per maand een Nederlandstalige en/of Arabischtalige lezingen georganiseerd. Hierbij wordt een aspect van het Islamitische geloof besproken. Waarover meer te lezen is op www.facebook.com/stichtingeenheid
 • Online vraag en antwoord m.b.t. islamitische zaken www.facebook.com/stichtingeenheid
 • Speeldag aan begin van het schooljaar voor de lesgaande kinderen

Activiteiten m.b.t. realisatie nieuwe moskee:

Stichting Eenheid is heeft sinds juli 2014 een nieuwe locatie verworven, waarmee de eerste moskee in Leidschendam-Voorburg een feit is geworden.
Sindsdien hebben er verschillende activiteiten, waaronder:

 • Structureel overleg met stakeholders (gemeente, buurt e.d.);
 • Coördinatie afbetaling, ontwikkeling en verbouwing locatie;
 • Open dagen;
 • Gastheer SIORH overleg;

Fondsenwervende activiteiten:

De stichting ontvangt geen enkele vorm van subsidie van overheidsinstellingen of instellingen uit het buitenland. Fondsen worden voornamelijk verworven middels de volgende mogelijkheden:

 • Bezoeken aan islamitische centra elders in het land;
 • Acties gericht op de gemeenschap waaronder de ‘1000-dragers” actie;
 • Maandelijkse donaties;
 • Het organiseren van benefieten en wekelijkse inzamelingen;
 • Donaties via de website (iDeal);
 • Donaties via de bank;
 • Contante donaties;

Financiële verantwoording:

Jaarlijks wordt er een financiële verantwoording gepubliceerd over het afgelopen boekjaar.

Financiële verantwoording 2022-2023