Algemene voorwaarden Donaties

Algemene voorwaarden bij donaties

U doneert aan onderstaande ontvangende partij:

Naam instelling: Stichting Eenheid

KVK-nummer: 27282850 

Contact / Bezoekadres:                                             
Zilvermeeuwlaan 15
2261 EJ Leidschendam
www.stichtingeenheid.nl
info@stichtingeenheid.nl

Artikel 1. Definities (alfabetisch)  
1.1.Donatie: Een door de gevende partij aan Stichting Eenheid geschonken.

1.2. Donatieformulier: Formulier om online een donatie te doen aan Stichting Eenheid.

1.3. Gevende partij: De natuurlijke- of rechtspersoon die middels iDEAL, of middels een elektronische
machtiging, via de website van Stichting Eenheid, een donatie doet aan Stichting Eenheid, of zich aanmeldt als periodieke donateur.

1.4 Lidmaatschap: Middels een lidmaatschap, geeft de gever toestemming een maandelijks vooraf
geselecteerd bedrag af te schrijven door Stichting Eenheid.

1.5. Statuten: Stichting Eenheid heeft als doel, het continueren en uitbouwen van de Moskee gevestigd in Leidschendam

1.6. Online doneren: Het doneren van geld middels een elektronisch betaalsysteem of via een elektronische
machtiging via de website van Stichting Eenheid aan Stichting Eenheid.

1.7. Ontvangende partij: De rechtspersoon Stichting Eenheid die op basis van de overeenkomst een donatie
ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.

1.8. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.

1.9. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ontvangende partij
georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt
van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid  
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Stichting Eenheid.
2.2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden.
2.3. Stichting Eenheid  behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Stichting Eenheid 
3.1. Online donaties komen volledig ten goede aan Stichting Eenheid.
3.2. Stichting Eenheid is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, rekening
houdend met de eventuele wensen van de donateur met betrekking tot specifieke projecten.
3.3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Stichting Eenheid nadat het gedoneerde bedrag op
de bankrekening van Stichting Eenheid is bijgeschreven.
3.4. Aansprakelijkheid: Stichting Eenheid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de
gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Stichting
Eenheid voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de
gevende partij aan Stichting Eenheid.

Artikel 4. Rechten gevende partij  
4.1. De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van de activiteiten van
Stichting Eenheid.

Artikel 5. Plichten Stichting Eenheid 
5.1. Stichting Eenheid verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
5.2. Stichting Eenheid neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor
een veilige website. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Stichting Eenheid aanvaardt geen
aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
5.3. Alle personen die namens Stichting Eenheid bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij  
6.1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn.
Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie of een online aanmelding als vaste
donateur alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
6.3. Voor zover vereist, geeft de gevende partij zijn correcte identiteitsgegevens op.
6.4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en
waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens  
7.1. Stichting Eenheid verwerkt de door de gevende partij aan Stichting Eenheid verstrekte persoonsgegevens in
overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het
bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.
7.2. Deze persoonsgegevens worden door Stichting Eenheid verwerkt ten behoeve van het aangaan van
donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het informeren over
de voortgang van de projecten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
7.3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Stichting Eenheid geregistreerde gegevens juist
zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de
geregistreerde gegevens.

Artikel 8. Slotbepalingen  
8.1. De disclaimer en het privacy statement die Stichting Eenheid hanteert zijn onverkort van toepassing.
8.2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.